Lars Bo Nielsen
Foto: Jesper Balleby

Internationalt engagement gavner danske patienter Der er store forskelle mellem sundhedssystemerne i verden og på de strukturelle vilkår på tværs af landegrænser. Men heldigvis kan inspiration, erfaringsudveksling og vilje til samarbejde uhindret passere grænserne, skriver direktør for Lægemiddelstyrelsen.

Én af opgaverne som direktør for Lægemiddelstyrelsen er – sammen med gode kolleger – at vedligeholde og udvikle styrelsens internationale relationer.

Det er en strategisk målsætning for Lægemiddelstyrelsen at styrke og fokusere vores internationale aktiviteter

Det er måske ikke den mest synlige del af hverken mit eller styrelsens virke, men ikke desto mindre er det en helt central og prioriteret del af Lægemiddelstyrelsens arbejde.

Et naturligt spørgsmål er så, hvordan gode internationale relationer og samarbejde bidrager til vores kernemission: at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr.

Det korte svar er, at vores internationale arbejde i høj grad understøtter denne mission. Og tilsvarende bidrager det til, at de lande, vi samarbejder med, kan opfylde deres tilsvarende mission.

Tæt samarbejde med myndigheder

Lægemidler og medicinsk udstyr er i deres natur ’internationale’.

Det vil sige, at firmaernes arbejde med at udvikle produkter, få dem godkendt/certificeret og derpå markedsført ofte tager lang tid og involverer aktører i mange lande.

Denne globale ’natur’ af life science afspejles (i mange former) i et tilsvarende tæt internationalt samarbejde mellem lægemiddelmyndigheder.

Lægemiddelstyrelsens samarbejde og udveksling af knowhow, data og viden med vores EU-kolleger er til stadighed meget tæt – ikke mindst i regi af kredsen af direktører for lægemiddelmyndigheder i Europa (HMA) og det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Her samarbejder alle EU-lande om alle aspekter forbundet med godkendelse, overvågning og forsyning af lægemidler. For nu blot at nævne nogle få af de emner, hvor EU-landene har forenet kræfter.

Langt ud over Europas grænser

Netop når det gælder lægemidler og medicinsk udstyr, hvor patientsikkerheden er central, giver EU-samarbejde endog rigtig god mening.

Tænk fx på covid-19-vaccinerne, hvor fælles indkøb stillede EU-landene bedre, end de ville have været på egen hånd, og hvor den fælles overvågning af vaccinernes effekt, sikkerhed og bivirkninger ved at pulje de store datamængder, der er til rådighed på tværs af EU, har givet værdifuld viden.

Men vores internationale relationer strækker sig langt ud over Europas grænser.

De første to år i spidsen for styrelsen har fx inkluderet rejser til Sydkorea, Japan, USA, Mexico og Ghana, hvor jeg har haft det privilegium at drøfte innovation af lægemidler og medicinsk udstyr, kunstig intelligens etc. med mine udenlandske kolleger og samtidig rammesætte samarbejder med styrelsens mange eksperter på forskellige områder.

Meget at byde på

Ligeledes har vi selv haft besøg af kolleger fra sundhedsmyndigheder i fx Sydkorea, Vietnam og Mexico.

Selv om fysiske møder kan noget særligt, så holder vi også løbende et større antal virtuelle møder med kolleger fra endnu flere lande.

Min erfaring er, at vores udenlandske samarbejdspartnere udviser stor lydhørhed og interesse for det arbejde, Lægemiddelstyrelsen udfører. Og min påstand er, at det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen generelt har ganske meget at tilbyde, som også er relevant for vores omverden.

Det gælder blandt andet knowhow om bedre og sikker brug af sundhedsdata, digital transformation, det smidige danske medicinprissystem, adgang til innovativ medicin og medicinsk udstyr samt effektiv tilrettelæggelse af kliniske forsøg.

For nu blot at nævne nogle af de emner, vi har delt med vores internationale partnere. Sagt med et lille glimt i øjet, så forsøger vi at gøre Lægemiddelstyrelsen til en international influencer på vores felt.

Sundt samarbejde går begge veje

At vi gør os gældende, ser vi både som en fordel for danske patienter og det danske sundhedsvæsen.

Covid-19-pandemien har mindet os om, at verdens lande på godt og ondt hænger tæt sammen. Og hvis vi kan bidrage til at løfte fx de regulatoriske standarder i andre dele af verden nærmere til det niveau, vi kender fra EU og tilsvarende, så vinder vi alle på længere sigt.

Kort sagt: et løft i patientsikkerheden og folkesundheden på tværs af verden vil også stille den danske befolkning bedre. Og som lægemiddelmyndighed kan vi arbejde for fælles standarder og processer, så der bliver bedre adgang til sikre og effektive lægemidler overalt.

Vi har rigtig meget at bidrage med. Men samtidig kan vi også selv lære og blive inspireret af de teknologier og metoder, som andre lande anvender.

Og det gør vi. Et sundt samarbejde gavner begge parter, og det er også tilfældet, når Lægemiddelstyrelsen engagerer sig internationalt.

Inspiration er grænseoverskridende

Der er store forskelle mellem sundhedssystemerne og samfundsstrukturelle vilkår på tværs af landegrænser, men heldigvis kan inspiration, erfaringsudveksling og samarbejdsvilje uhindret passere grænserne.

Dét skal Lægemiddelstyrelsen være med til at understøtte, og til det formål er tætte internationale relationer en nødvendig forudsætning.

Derfor er de ressourcer, mine dygtige kolleger og jeg anvender på at forberede og gennemføre rejser, workshops og andre initiativer, der indebærer internationalt samarbejde, givet godt ud.

Det er en strategisk målsætning for Lægemiddelstyrelsen at styrke og fokusere vores internationale aktiviteter.

For vi er overbeviste om, at det i sidste ende gavner vores evne og kapacitet til at leve op til vores fornemste opgave: at styrke patientsikkerheden og bidrage til flere sunde leveår i den danske befolkning.

Skriv kommentar