Vi har i Danmark en række håndtag, der sikrer, at borgerne kan få den medicin, de har brug for. Den situation skal vi fastholde i Danmark og gerne tilvejebringe i resten af Europa, skriver Lars Bo Nielsen.

Vi øger indsatsen for at sikre forsyningen af medicin i Europa Øget samarbejde og bedre indsigt i virksomhedernes eksisterende viden og mistanke om forsyningsproblemer forbedrer vores muligheder for at imødegå vanskeligheder og håndtere forsyningsvanskeligheder. Sådan styrker vi patientsikkerheden i hele EU, skriver direktør for lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen.

Alle ved, at verden er påvirket af først COVID-pandemien, så krigen i Ukraine og dernæst energikrisen.  

Alle forhold har bidraget til forsyningsvanskeligheder på tværs af sektorer, og det gælder også forsyningen af lægemidler. 

I Danmark ser det ikke helt så slemt ud som i andre lande. Hvorfor det er sådan, kommer jeg tilbage til. 

Selv om vi ikke er lige så hårdt ramt af kritiske forsyningssvigt, skal vi fortsat deltage aktivt i det europæiske samarbejde mellem lægemiddelmyndigheder for at afhjælpe problemerne i Europa. 

Dette arbejde er vigtigt for at sikre medicin til alle borgere i Europa og for at mindske risikoen for, at forsyningsvanskeligheder andre steder vokser, så det kan ramme leverancerne af medicin. 

Det er hele humlen: Overblik og indberetninger!

Lars Bo Nielsen, direktør for Lægemiddelstyrelsen

De nødvendige lægemidler skal være tilgængelige, hvis vi skal opretholde et stabilt sundhedsvæsen, og dertil kommer, at det for den enkelte borger/patient og for sundhedspersoner kan medføre både bekymring og besvær, hvis man ikke kan få den medicin, der er ordineret.

For nylig mødtes direktørerne for alle EU’s lægemiddelmyndigheder i Malmø i det forum, der kaldes HMA, Heads of Medicines Agencies. 

Øget informationsudveksling

HMA har en vigtig koordinerende rolle som bindeled mellem de enkelte medlemslandes lægemiddelmyndigheder, Det Europæiske Lægemiddelagentur, og den nye EU-myndighed HERA, der skal understøtte forsyningen af medicin og medicinsk udstyr i krisesituationer. 

Et af temaerne på HMA-mødet var netop, hvordan vi kan sikre en tilstrækkelig forsyning af lægemidler til borgerne i EU, og hvordan myndighederne kan styrke samarbejdet med industrien. 

Vi drøftede bl.a. værdien af at øge informationsudvekslingen med virksomhederne om potentielle udfordringer.

Det forventes da også, at EU-Kommissionens kommende forslag til ny EU-lovgivning om lægemidler vil indeholde nye bestemmelser, der adresserer de aktuelle udfordringer med forsyningssikkerhed. 

Unikt prissystem

Her kommer jeg tilbage til den indledende bemærkning om, at Danmark står i en noget bedre forsyningssituation end andre lande i Europa. Det skyldes ikke bare den velkendte forklaring om, at Danmark er et lille, homogent land med velfungerende infrastruktur og stor sammenhængskraft. Nej, det skyldes (også) flere andre forhold.  

For det første har vi et unikt medicinprissystem, som både sikrer, at vi har nogle af de laveste medicinpriser i Europa til gavn for patienterne, og at det samtidig er attraktivt for medicinalvirksomhederne at være på det danske marked.  

For det andet har vi som led i lægemiddelberedskabet, der blev etableret under pandemien, fået indberetninger fra f.eks. grossister og apotekere til et nationalt overblik over lagrene af kritiske lægemidler i primær- og sekundærsektoren.

Overblikket har vi kunnet bruge til at være på forkant i forhold til at overveje og beslutte, hvad der kan gøres for at undgå, at patienterne kommer til at stå uden kritisk vigtig medicin. Denne erfaring viser, hvor værdifuldt det er at få rettidige indberetninger til et samlet overblik.  

For det tredje har vi nedsat Det Nationale Råd for Forsyning af lægemidler, hvor relevante aktører er repræsenteret, og hvor vi løbende drøfter den aktuelle situation. Her har vi indskærpet, hvor vigtigt det er, at vi i god tid får indberettet potentielle forsyningsvanskeligheder.

Overblik og indberetninger

Og det er hele humlen: Overblik og indberetninger! 

Når vi i dag kan se, at der er en forsyningsvanskeligheder under opsejling, kan vi lynhurtigt dreje på nogle knapper. Det betyder, at næsten hver gang, en borger går ind på et apotek i Danmark for at hente sin receptmedicin, så har apoteket faktisk medicinen på hylden. 

Vi har således i Danmark en række håndtag, der sikrer, at borgerne kan få den medicin, de har brug for. 

Denne situation skal vi fastholde i Danmark og gerne tilvejebringe i resten af Europa. Selv om det er et komplekst område med store forskelle fra land til land, så har alle lande brug for et bedre opdateret overblik baseret på rettidige indberetninger.

De danske erfaringer viser, at et øget samarbejde og bedre indsigt i virksomhedernes eksisterende viden og mistanke om forsyningsproblemer forbedrer vores muligheder for at imødegå vanskeligheder, håndtere forsyningssituationen og dermed styrke patientsikkerheden i hele EU.

Skriv kommentar