RADS igangsætter arbejde i en række fagudvalg

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har på rådets seneste møde d. 3. juni besluttet at nedsætte et nyt fagudvalg, der skal vurdere nye lægemidler til behandling af modermærkekræft. Det oplyser Danske Regioner på sin hjemmeside.

RADS oplyser, at rådet er bekendt med, at der i løbet af 2015 vil blive introduceret flere nye lægemidler til behandling af modermærkekræft. Derfor vil RADS nedsætte et fagudvalg, hvis arbejde vil begynde til efteråret, når Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) forventes at have taget stilling til om de nye lægemidler, skal indføres som standardbehandling.

Fagudvalget vil blive sat sammen efter den traditionelle skabelon: RADS udpeger en udvalgsformand fra de Lægevidenskabelige Selskaber, samt en repræsentant for hver region.

Nyt fagudvalg for CLL

Foruden fagudvalget vedrørende behandling af modermærkekræft, godkendte RADS på mødet et kommissorium for et nyt fagudvalg for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Udvalget skal undersøge den kliniske evidens på området og se på, hvordan de tilgængelige lægemidler til behandling af patienter med CLL, kan ligestilles. Fagudvalget forventes at skulle tage stilling til lægemidlerne Mabthera,  Arzerra, Elotuzumab, Imbruvica og Zydelig. De første tre lægemidler er monoklonale antistoffer, mens de resterende to er antineoplastiske midler.

På et møde tilbage i januar i år foreslog KRIS, at RADS nedsatte et fagudvalg for CLL. Som en endelig opfølgning på denne opfordring godkendte RADS således kommissoriet for det nye fagudvalg på mødet i sidste uge, og faguvalget vil indlede sit arbejde efter sommerferien i år.

Desuden har RADS igangsat en række revurderinger. Danske Regioner frenhæver på sin hjemmeside behandlingsvejledningen for multipel sklerose. RADS mener, at fagudvalget på nogle punkter ikke er tydelig nok i dets kommunikation om evidensen på området.

»Det er nødvendigt at afdække og præcisere disse punkter førend behandlingsvejledningen for multipel sklerose endeligt kan godkendes,« lyder det.

Desuden er der ifølge Danske Regioner behov for at revurdere flere gældende behandlingsvejledninger. Det gælder vejledningen for medicinsk behandling af kronisk myeloid leukæmi (CML), medicinsk behandling af kronisk akromegali, samt biologisk behandling af gigt – og mavetarmlidelser.

Skriv kommentar