»Det er så vigtigt, at vi denne gang for alvor sikrer en reform, der kan gøre vores sundhedsvæsen robust og endnu bedre, end det er i dag,« mener Anders Zeidler og Julie Brooker.

Strukturdebatten er i gang: Bedre patientforløb i sigte Ved at styrke det nære sundhedsvæsen og udnytte digitaliseringens mange potentialer kan vi sikre et sammenhængende og mere patientcentreret sundhedsvæsen. Der vil være nye muligheder for at styrke livskvalitet og patientforløb ved blandt andet at introducere mere hjemmebehandling og –monitorering.

Vi har grundlæggende et sundhedsvæsen i Danmark, som vi kan være stolte af. Men der er brug for en række ændringer, hvis vi skal fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Dette var startskuddet og afsættet for pressemødet, da Sundhedsstrukturkommissionen præsenterede sine længe ventede anbefalinger. Og der er grund til at glæde sig over kommissionens arbejde. Alene de seks tværgående anbefalinger vil være reformerende i sig selv, hvis politikerne lytter til dem, lød det. 

Gode anbefalinger om almen praksis 

En af de centrale anbefalinger er en ny organisering af de almenmedicinske tilbud. Det indebærer en betydelig kapacitetsudvidelse og ikke mindst, at en større andel af sundhedsudgifterne bruges på almen praksis, så vi kan imødekomme patienternes stigende behov for sundhedsydelser i det primære sundhedsvæsen. 

Det betyder ikke, at vi skal glemme udviklingen i det sekundære sundhedsvæsen, men det står klart at en reorganisering og den nødvendige kapacitetsudvidelse af almen praksis har potentiale til at sikre, at flere patienter kan modtage kontinuerlig og sammenhængende behandling tættere på deres hjem. En vigtig brik, der skal understøtte et bedre forløb til gavn for den enkelte.

Vi hæfter os i Johnson & Johnson også ved kommissionens anbefaling om en bedre udnyttelse af digitalisering og data gennem etableringen af en ny national strategi for digitalisering og data. Det er en vigtig hjørnesten for at kunne sikre kædeansvaret på tværs af det almenmedicinske tilbud, kommune og hospital.

Så kære alle sammen, vi ser frem til at diskutere strukturer og løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Vi håber, vi i forhandlingerne får grebet alle muligheder. Det er dét, der skal til for at sikre endnu bedre patientforløb for Kaj, alle andre patienter og deres pårørende

Et mere datadrevet og digitaliseret sundhedsvæsen har stort potentiale til at frigive hænder og give tid til den nære patientkontakt. Derfor bliver det også vigtigt, at vi i fremtidens sundhedsvæsen har øget fokus på at implementere innovative behandlinger og løsninger som hjemmebehandling og -monitorering.

Hjemmebehandling øger livskvaliteten

Der er allerede i dag en bred accept af, at hjemmebehandling og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen kan være et godt makkerpar med store fordele for både sundhedsvæsenet og patienterne. ”Hvorfor tage på sygehuset, hvis man kan behandles lige så godt derhjemme?” har da også været regeringens baggrund for sidste år at afsætte 500 mio. kr. til investeringer i teknologi og udstyr, der kan styrke hjemmebehandlingen i regioner og kommuner.  

Ifølge VIVE mangler vi fortsat overblik over og systematik om hjemmebaserede løsninger, men for de patientgrupper, hvor hjemmebehandling er en god idé, oplever patienterne større fleksibilitet og komfort. Samtidig giver det en større frihed og livskvalitet – med tid til de ting, der betyder noget i hverdagen.

Kaj viser os fordelene ved behandling i hjemmet 

Kaj Birk Hansen er et godt eksempel på dette. Kaj lider af den uhelbredelige sygdom Amyloidose, en søstersygdom til knoglemarvskræft. Han har valgt at fortælle om sit patientforløb og beskriver, hvordan overgangen til hjemmebehandling ikke blot har givet ham langt mere tid til at dyrke de vigtige ting i livet – såsom fritidsinteresser og nære bekendtskaber – men også, at det har givet ham en følelse af at være langt mindre syg. 

Kajs behandlingsforløb er et eksempel på fordelene ved mere systematisk at tilbyde muligheden for hjemmebehandling. Udover at det helt øjensynligt øger livskvaliteten for den enkelte patient med mindre fokus på sygdom og sygeliggørelse, bidrager det også til en mere effektiv udnyttelse af de sparsomme ressourcer på vores hospitaler.

Kajs historie minder os alle om, hvorfor det er så vigtigt at fortsætte kampen for et bedre sundhedsvæsen. Det minder os om, hvorfor det er afgørende, at strukturerne i sundhedsvæsenet er med til at skabe vores væsen. 

Derfor bliver det så vigtigt, at vi denne gang for alvor sikrer en reform, der kan gøre vores sundhedsvæsen robust og endnu bedre, end det er i dag.

Så kære alle sammen, vi ser frem til at diskutere strukturer og løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Vi håber, vi i forhandlingerne får grebet alle muligheder. Det er dét, der skal til for at sikre endnu bedre patientforløb for Kaj, alle andre patienter og deres pårørende.

Skriv kommentar