I udkastet til en ny strategi- og handlingsplan fra DMCG lægges der nu op til en revision af konceptet for MDT’erne, forklarer DMCG-formand Michael Borre.Foto: Jesper Balleby

Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG's repræsentantskabsmøde senere i november.

Sygehussektoren og primærsektoren skal i de kommende år arbejde tættere sammen om landets kræftpatienter for at sikre og yderligere løfte kvaliteten i hele patientforløbet.

Forslaget er også i god tråd med Danish Comprehensive Cancer Centers ønske om at etablere fælles forskningsprojekter med bl.a. almen praksis

Michael Borre, formand, DMCG

Det fremgår af et forslag til en strategi- og handlingsplan 2023-2025 for de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), som aktuelt er i høring blandt de forskellige cancergrupper.

I høringsforslaget står bl.a., at ‘flytning af opgaver fra hospitaler til kommuner og almen praksis øger behovet for sikring af kvaliteten i hele patientforløbet, herunder også for koordinering og samarbejde på tværs af sektorer’, og at der i fremtiden er ‘behov for at styrke samarbejdet med primærsektoren og for et bredere fokus på at sikre og udvikle kvaliteten i hele patientforløbet’.

Ønsket om at styrke det tværgående samarbejde om landets kræftpatienter er resultatet af længere tids overvejelser, siger professor Michael Borre, der er formand for DMCG.

»DMCG’ernes hovedopgave har hidtil primært været i sygehussektoren, men der har i et stykke tid været et ønske om at medinddrage og bidrage til kvalitetsudvikling i primærsektoren. Det er en naturlig forlængelse af ideen bag ‘shared care’, og en erkendelse af, at patienterne har et forløb i primærsektoren inden de kommer til os på hospitalerne, og et forhåbentligt rigtig langt forløb efter at de har været behandlet på et hospital. Uanset om de bebudede visioner om oprettelse af nærhospitaler bliver i regi af kommunerne eller ej, vil behovet for et styrket samarbejde med primærsektoren og for at se bredere på kvaliteten komme i spil,« siger Michael Borre.

Almen medicinere med i DMCG

Hvis forslaget om at styrke samarbejdet med primærsektoren får opbakning, vil DMCG tage kontakt til relevante organisationer for de praktiserende læger og kommunerne for at drøfte, hvordan det konkret kan ske, fortæller Michael Borre.

»Forslaget er også i god tråd med Danish Comprehensive Cancer Centers ønske om at etablere fælles forskningsprojekter med bl.a. almen praksis. I DMCG vil vi gerne have praktiserende læger med i vores repræsentantskab, og eventuelt også i forretningsudvalget. Tilsvarende er det også et ønske at inkludere repræsentanter for almen praksis i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser på kræftområdet,« siger Michael Borre.

DMCG oprettede for ca. to år siden et udvalg for tværgående indikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser. Forslaget til en ny strategi- og handlingsplan præciserer, at ‘alle DMCG’er og databasestyregrupper sikrer, at datasættene i de kliniske kræftdatabaser afspejler hele patientforløbet og udvalgte anbefalinger i DMCG-retningslinjerne’.

Ligesom forslaget præciserer, at DMCG ‘arbejder for etablering af tværgående indikatorer, der kan bidrage til en generel vurdering af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark på tværs af sygdomsområder med variable eller indikatorer vedr. f.eks. overlevelse, stadie, MDT-konference, komplikationer/bivirkninger, senfølger og den palliative indsats’.

»Vi arbejder tæt sammen med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), og er enige om, at det er en oplagt opgave at lave tværgående indikatorer, som kan afspejle hele patientforløbet på tværs af de enkelte specifikke sygdomme. Intentionen er forhåbentligt meget snart at kunne bruge PRO-data som en del af dette arbejde, men det har hidtil vist sig at være sværere end forventet at integrere PRO-data. Det skyldes dels regionale, tekniske problemer, men også at vi mangler ledige hænder til arbejdet i klinikken. Man er også i visse DMCG-kredse nervøse for, at vi pålægger os selv og hårdtarbejdende klinikere for mange nye opgaver. Ikke desto mindre er vi nødt til fortsat at være ambitiøse,« siger Michael Borre.

Nyt koncept for MDT

Fælles faglige vurderinger og beslutninger om de videre behandlingsforløb for kræftpatienter på multidisciplinære team konferencer (MDT) har i en længere årrække været en fast bestanddel af arbejdet med kræftpatienter i det danske sygehusvæsen. Med den foreslåede nye strategi- og handlingsplan fra DMCG lægges der nu op til en revision af konceptet for MDT’erne.

Vores håb er, at vi kan gå i gang med at implementere den nye plan efter nytår

Michael Borre, formand, DMCG

»Overordnet ønsker vi at videreudvikle og forbedre MDT’erne. Deres betydning er bredt anerkendt, men de foregår på meget forskellige måder. Kriterierne for, hvordan vi dels udvælger eller fravælger patienter til vurdering på disse konferencer, men også i forhold til behandlingstilbud, varierer. Det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt vi læser retningslinjerne ens, og om vi er tro mod dem. For at undersøge det anbefaler vi, at alle DMCG’erne skal arbejde for regelmæssig stikprøvebaseret auditering af de lokale MDT-konferencer i forhold til, om behandlingsbeslutningerne er i overensstemmelse med gældende retningslinjer,« siger Michael Borre.

DMCG samarbejder også med RKKP om løsninger til etablering af standardiserede MDT-konference oplæg inden for hver enkelt af de 25 DMCG’er.

Udover nye pejlemærker, som også sætter fokus på rammesætningen for klinikernes deltagelse i kvalitetsudviklingsarbejdet, arbejdes der videre indenfor de hidtidige meget essentielle eksisterende strategier.

Forslaget til en strategi- og handlingsplan for de kommende tre år og de indkomne høringssvar skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde 24. november. Den endelige version ønskes efterfølgende præsenteret for kredsen af regionale sundhedsdirektører og Danske Regioners sundhedsdirektør, Erik Jylling.

»Vores håb er, at vi kan gå i gang med at implementere den nye plan efter nytår,« siger Michael Borre.

Skriv kommentar