Sverige vil vurdere lægemidlers effekt i den kliniske virkelighed Svensk pilotprojekt skal afprøve nye metoder til at forudse den reelle effekt af lægemidler. Resultaterne skal bl.a. bruges til at vurdere prisfastsættelse.

Svenske TLV, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, indleder om kort tid et pilotprojekt, som skal teste nye metoder til at forudse den virkelige effekt af lægemidler fra kliniske forsøg.

TLV er en statslig myndighed, som bl.a. har til opgave at træffe beslutninger om lægemiddelpriser og tilskud til brug af lægemidler.

Baggrunden for projektet er, at selv om effekten af et givet lægemiddel i et klinisk forsøg har været positiv, kan det være svært at bedømme lægemidlets effekt i en større og mere uensartet gruppe, som den almene befolkning udgør. Også for lægemidler, hvis godkendelse har været betinget af positive fase 4-data, mangler der ofte data om effekt sammenlignet med behandlingsalternativet.

I pilotprojektet skal TLV teste den statistiske metode, som den statslige svenske institution for medicinsk teknologivurdering SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har udpeget som egnet til at forudsige effekten fra et klinisk studie. SBU bruger en litteraturgennemgang til at finde frem til den aktuelle metode. Intentionerne med pilotprojektet er at etablere en sikker metode til at undersøge klinisk effekt i hverdagen.

En bedre vurdering af forskellige lægemidlers effekt kan bl.a bruges til at lave økonomiske beregninger: De svenske regioner ønsker helt enkelt at vide, om prisen står i et rimeligt forhold til effekten. Samtidig forventes det, at metoden giver bedre viden om, hvorvidt et nyt lægemiddel er bedre end et gammelt, og at man vil få bedre indikationer om hvilke patientgrupper, der bør have tilskud til brug af lægemidlet.

Pilotprojektet ventes at starte snarest, og resultaterne skal præsenteres senest ved udgangen af 2018.

Skriv kommentar